Bases

La Universitat de Barcelona convoca la catorzena edició del Concurs Carpeta UB, per tal de triar el disseny de la carpeta de la UB per al curs 2020-2021.

Qui pot participar-hi?

Pot presentar una proposta de disseny al concurs l'alumnat de la UB matriculat en estudis de grau, doctorat i màsters universitaris en centres propis durant el curs 2019-20.

Les propostes es poden presentar individualment o en equip.

Cada persona pot presentar només una proposta, ja sigui forma de individual o com a membres d'un equip. La coincidència d'un mateix concursant en més d'una proposta serà motiu de desqualificació de totes les propostes en què aparegui.

On i quan s'han de presentar els treballs?

La proposta de disseny i la documentació a què es fa referència en el següent apartat es poden presentar

 • A qualsevol dels registres de la UB
 • El termini de presentació és del 4 de novembre de 2019 al 28 de febrer de 2020 (ambdós inclosos).

Quines característiques han de tenir els treballs?

Les propostes presentades han de ser obres originals i inèdites i no poden haver estat presentades a cap altre concurs.

La proposta de disseny ha d’ocupar tota la superfície de la carpeta. Aquest any s'incorpora un nou requisit cromàtic: el color de fons de la carpeta ha de ser el blau corporatiu de la Universitat de Barcelona, el Pantone 285. La conversió en quadricromia (la tècnica que s'utilitza per la producció de les carpetes) és la següent: C:91, M:43,Y:0, K:0. El blau corporatiu es pot aplicar en una opacitat variable del 0% (blanc) al 100% (blau).


Tanmateix, la proposta de disseny ha de contemplar l'aplicació de la marca de la Universitat de Barcelona a les dues cares de les carpeta i el Web, al llom, tal i com apareix a la maqueta descarregable en PDF o també en PNG.


La Universitat de Barcelona es reserva el dret a modificar o corregir l’aplicació de la marca, el color corporatiu i/o el Web segons els criteris establerts a la maqueta descarregable, si escau.


La UB podrà realitzar els ajustos que consideri necessaris al disseny, de cara a poder produir la carpeta de la UB amb normalitat.


Cal tenir en compte que també es produiran carpetes per a centres adscrits a la UB i que, per tant, en aquests casos caldrà posar la seva marca. Això ho realitzarà la UB.

Com s’han de presentar els treballs?

Format

La proposta s'ha de presentar en un format vectorial (solament s'acceptaran Illustrator o Indesign).

En el cas que el disseny incorpori algun text, aquest ha d'anar traçat.

La mida del disseny ha de ser de 54,1 x 34,7 cm, més la sang del document (2 cm tot al voltant).

Cal presentar també una impressió a mida DINA3.

En el cas de que el disseny inclogui fotografies o imatges no vectorials, han de tenir una resolució òptima de 300 dpi a mida real.

 

Documentació

La proposta s'ha de presentar en un sobre o embalatge similar amb la indicació:

 

Concurs Carpeta UB 2020-21
Entorns Web

 

i ha de contenir:

 • La còpia impresa a mida DIN A3, amb el títol de la proposta al dors
 • Una còpia en qualsevol suport digital (USB, CD, DVD...) amb:
  • l'arxiu en el format original (Illustrator o Indesign), i
  • una còpia en format jpg
  • Els noms d'aquests dos arxius també han de ser el títol de la proposta (per exemple: ColorsDeLaUB.jpg i ColorsDeLaUB.id)
 • Un sobre tancat, amb el títol de la proposta a l’exterior i una fitxa de registre de la proposta de carpeta (disponible en formats Word i LibreOffice) amb les dades personals de l’autor o dels autors. Aquesta fitxa s'ha de presentar al registre abans de tancar-la en el sobre.

Com se seleccionaran els treballs finalistes?

Un jurat format per membres de la UB farà una selecció d'un màxim de 10 propostes finalistes, que es faran públiques, a través de la web del concurs, el 12 de març de 2020. El jurat, si ho considera necessari, podrà declarar desert el concurs.

Com se seleccionarà el disseny guanyador?

El disseny guanyador es decidirà per votació electrònica entre les propostes finalistes.

Les votacions es duran a terme entre el 12 de març i el 20 d'abril * de 2020.

Qui pot participar en la votació

 • Tot l'alumnat de la UB matriculat en centres propis durant el curs 2019-20, en estudis de grau, màsters universitaris i doctorat;
 • tot el professorat dels centres abans esmentats i
 • el personal d’administració i serveis.

La proposta guanyadora es farà pública el 21 d'abril *.

* Avís: Donada la situació d'excepcionalitat que ha comportat el tancament de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona:

 • s'amplia el termini de votació fins al dilluns 20 d'abril de 2020
 • els resultats es comunicaran el dimarts 21 d'abril

Quins premis hi haurà?

Per a la proposta guanyadora:

 • La utilització del disseny guanyador per a la producció de la carpeta, que serà distribuïda a tots els estudiants de la Universitat de Barcelona. Hi constaran, a l'interior de la carpeta, el seu nom i cognoms, i també la condició de primer premi del concurs.
 • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de guanyador o guanyadora del concurs.
 • Un premi de 1.000 euros.

Per al segon premi:

 • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de segon classificat o segona classificada del concurs.
 • Un premi de 300 euros.

Per al tercer premi:

 • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de tercer classificat o tercera classificada del  concurs.
 • Un premi de 200 euros.

Per als finalistes restants, fins a un màxim de set premis:

 • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de finalista del concurs.
 • Un premi de 100 euros.

Per a tots els participants:

 • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de participant del concurs.

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el20 de març de 2020. Els premis es lliuraran únicament en aquest acte i per tant, per poder gaudir-ne, és indispensable assistir-hi.

Difusió dels treballs i drets de propietat intel·lectual

La Universitat de Barcelona farà una àmplia difusió tant de les propostes finalistes com de la proposta guanyadora.

Les persones interessades a participar en aquest concurs, pel simple fet de remetre les seves obres, autoritzen la Universitat de Barcelona a fer-ne ús, explotació i difusió, en relació a activitats promocionals i de publicitat del concurs, sense cap limitació temporal o territorials. En cas que la Universitat de Barcelona vulgui fer ús de les obres presentades a concurs fora d'aquest àmbit, en sol·licitarà l'autorització a l'autor/a del disseny.

Els dissenys finalistes passen a ser propietat de la Universitat de Barcelona, que es reserva tots els drets per a l'ús, la reproducció, la difusió, exhibició, comunicació pública i divulgació en tot tipus de materials de la Universitat de Barcelona i del Grup UB, amb l'esment del'autor o autors.

La Universitat de Barcelona es reserva el dret d'utilitzar la imatge de l'autor o autora en totes les activitats relacionades amb el premi i/o amb finalitats promocionals o publicitàries del concurs, sense que els finalistes tinguin dret a rebre cap mena de contraprestació a canvi.

Acceptació tàcita de les bases i exempció de resposabilitats

La participació en el concurs comporta l'acceptació de totes les bases.

Els enviaments i les obres que no s'hi ajustin queden directament exclosos de la participació.

La Universitat de Barcelona es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes bases promocionals, i fins i tot d'anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte sempre que hi hagi una causa justificada. Les modificacions de les bases s'anunciaren a la web del concurs (www.ub.edu/carpeta). La Universitat de Barcelona queda exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l'organització, el concurs s'hagués d'anul·lar o suspendre.

La Universitat de Barcelona es reserva el dret de desqualificar i deixar fora de concurs qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del certamen, que incorpori elements ofensius o violents que atemptin contra la dignitat o el decòrum, que puguin ferir sensibilitats, o que puguin generar una imatge negativa de la Universitat de Barcelona.

Les propostes presentades es podran recollir per part dels seus autors fins a tres mesos després de la publicació dels resultats del concurs.

 

Barcelona, novembre de 2019

Us podeu descarregar les bases en format PDF.

 

 • Universitat de Barcelona
 • Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística
 • Contacte