Bases

La Universitat de Barcelona convoca la dotzena edició del Concurs Carpeta UB, per tal de triar el disseny de la carpeta de la UB per al curs 2018-2019.

Qui pot participar-hi?

Pot presentar una proposta de disseny al concurs l'alumnat de la UB matriculat en estudis de grau, doctorat i màsters universitaris en centres propis durant el curs 2017-18.

Les propostes es poden presentar individualment o en equip.

Cada persona pot presentar només una proposta, ja sigui de individual o com a part d'un equip. La coincidència d'un mateix concursant en més d'una proposta serà motiu de desqualificació de totes les propostes en què aparegui.

On i quan s'han de presentar els treballs?

La proposta de disseny i la documentació a què es fa referència en el següent apartat es poden presentar

 • als registres de la UB
 • fins al 2 de març de 2018.

Quines característiques han de tenir els treballs?

Les propostes presentades han de ser obres originals i inèdites i no poden haver estat presentades a cap altre concurs.

La proposta de disseny ha d'ocupar tota la superfície de la carpeta (zona pintada de groc a la maqueta descarregable en PDF o en PNG) però haurà de tenir en compte que hi ha unes zones reservades per aplicar la marca de la Universitat de Barcelona i per tant en aquestes zones el disseny quedarà tapat (pastilles de color gris a la maqueta descarregable).

La Universitat de Barcelona aplicarà en els espais reservats (pastilles de color gris) la marca de la Universitat de Barcelona, l'adreça web de la UB (al llom de la carpeta).

La UB podrà realitzar els ajustos que consideri necessaris al disseny, de cara a poder produir la carpeta de la UB amb normalitat.

Cal tenir en compte que també es produiran carpetes per a centres adscrits a la UB i que, per tant, en aquests casos caldrà posar el seu logotip.

Com s’han de presentar els treballs?

Format

La proposta s'ha de presentar en un format vectorial (solament s'acceptaran Illustrator o Indesign).

En el cas que el disseny incorpori algun text, aquest ha d'anar traçat.

La mida del disseny ha de ser de 54,1 x 34,7 cm, més la sang del document (2 cm tot al voltant).

Cal presentar també una impressió a mida DINA3.

En el cas de que el disseny inclogui fotografies o imatges no vectorials, han de tenir una resolució òptima de 300 dpi a mida real.

 

Documentació

La proposta s'ha de presentar en un sobre o embalatge similar amb la indicació:

 

Concurs Carpeta UB 2018-19
Entorns Web

 

i ha de contenir:

 • La còpia impresa a mida DIN A3, amb el títol de la proposta al dors
 • Un CD o un DVD (retolat amb el títol de la proposta) amb:
  • l'arxiu en el format original (Illustrator o Indesign), i
  • una còpia en format jpg
  • Els noms d'aquests dos arxius també han de ser el títol de la proposta (per exemple: ColorsDeLaUB.jpg i ColorsDeLaUB.id)
 • Un sobre tancat, amb el títol de la proposta a l’exterior i una fitxa de registre de la proposta de carpeta amb les dades personals de l’autor o dels autors. Aquesta fitxa s'ha de presentar al registre abans de tancar-la en el sobre.

Com se seleccionaran els treballs finalistes?

Un jurat format per membres de la UB farà una selecció d'un màxim de deu propostes finalistes, que es faran públiques, a través de la web del concurs, el 14 de març de 2018. El jurat, si ho considera necessari, podrà declarar desert el concurs.

Com se seleccionarà el disseny guanyador?

El disseny guanyador es decidirà per votació electrònica entre les propostes finalistes.

Les votacions es duran a terme entre el 14 i el 22 de març de 2018.

Qui pot participar en la votació

 • Tot l'alumnat de la UB matriculat en centres propis durant el curs 2017-18, en estudis de grau, llicenciatura, diplomatura, doctorat i màsters universitaris;
 • tot el professorat dels centres abans esmentats i
 • el personal d’administració i serveis.

La proposta guanyadora es farà pública el 23 de març de 2018, durant l'acte de lliurament de premis.

Quins premis hi haurà?

Per a la persona guanyadora:

 • La utilització del disseny guanyador per a la producció de la carpeta, que serà distribuïda a tots els estudiants de la Universitat de Barcelona. Hi constaran, a l'interior de la carpeta, el seu nom i cognoms, i també la condició de primer premi del concurs.
 • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de guanyador o guanyadora del concurs.
 • Un premi de 1.000 euros.

Per al segon premi:

 • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de primer finalista del concurs.
 • Un premi de 300 euros.

Per al tercer premi:

 • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de segon finalista del concurs.
 • Un premi de 200 euros.

Per als finalistes restants:

 • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de finalista del concurs.
 • Un premi de 100 euros.

Per a tots els participants:

 • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de participant del concurs.

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el 23 de març de 2018. Els premis es lliuraran únicament en aquest acte i per tant, per poder gaudir-ne, és indispensable assistir-hi.

Difusió dels treballs i drets de propietat intel·lectual

La Universitat de Barcelona farà una àmplia difusió tant de les propostes finalistes com de la proposta guanyadora.

Les persones interessades a participar en aquest concurs, pel simple fet de remetre les seves obres, autoritzen la Universitat de Barcelona a fer-ne ús, explotació i difusió, en relació a activitats promocionals i de publicitat del concurs, sense cap limitació temporal o territorials. En cas que la Universitat de Barcelona vulgui fer ús de les obres presentades a concurs fora d'aquest àmbit, en sol·licitarà l'autorització a l'autor/a del disseny.

Els dissenys finalistes passen a ser propietat de la Universitat de Barcelona, que es reserva tots els drets per a l'ús, la reproducció, la difusió, exhibició, comunicació pública i divulgació en tot tipus de materials de la Universitat de Barcelona i del Grup UB, amb l'esment de l'autor.

La Universitat de Barcelona es reserva el dret d'utilitzar la imatge de l'autor en totes les activitats relacionades amb el premi i/o amb finalitats promocionals o publicitàries del concurs, sense que els finalistes tinguin dret a rebre cap mena de contraprestació a canvi.

Acceptació tàcita de les bases i exempció de resposabilitats

La participació en el concurs comporta l'acceptació de totes les bases.

Els enviaments i les obres que no s'hi ajustin queden directament exclosos de la participació.

La Universitat de Barcelona es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes bases promocionals, i fins i tot d'anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte sempre que hi hagi una causa justificada. Les modificacions de les bases s'anunciaren a la web del concurs (www.ub.edu/carpeta). La Universitat de Barcelona queda exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l'organització, el concurs s'hagués d'anul·lar o suspendre.

La Universitat de Barcelona es reserva el dret de desqualificar i deixar fora de concurs qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del certamen, que incorpori elements ofensius o violents que atemptin contra la dignitat o el decòrum, que puguin ferir sensibilitats, o que puguin generar una imatge negativa de la Universitat de Barcelona.

Les propostes presentades es podran recollir per part dels seus autors fins a tres mesos després de la publicació dels resultats del concurs.

Us podeu descarregar les bases en format PDF.

 

 • Universitat de Barcelona
 • Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística
 • Contacte