Adaptació Curricular (AC)

L’Adaptació Curricular (AC) és el conjunt de precisions i canvis, en els components del projecte curricular de centre o la programació per tal d’ajustar la resposta educativa a les necessitats educatives especials d’un alumne o alumna o un grup d’alumnat. L’elaboració de les adaptacions curriculars es fonamentarà en l’anàlisi de les necessitats de l’alumne o alumna o del grup per tal d’assolir els objectius del currículum i dels processos d’avaluació dels progressos de l’alumnat.

Les adaptacions curriculars han d’explicitar les característiques o situació de l’alumne o alumna o el grup d’alumnat, les prioritats educatives, el pla individualitzat, la proposta curricular i els terminis en què es durà a terme i els criteris per al seguiment i l’avaluació dels aprenentatges d’aquest alumnat.

Atès que les AC no han de comportar modificació dels elements prescriptius del currículum, les elabora i aplica el mateix centre en relació amb el seu projecte curricular i la programació didàctica de cada departament. Les adaptacions curriculars hauran d’estar a disposició de la Inspecció des de l’inici del curs, sense perjudici dels ajustaments que, d’acord amb l’evolució de l’alumne o alumna o el grup, al llarg del curs s’hi puguin incorporar.