Agrupament de l’alumnat

En l’àmbit escolar, l’agrupament d’alumnes té a veure amb les diverses maneres d’agrupar l’alumnat i de distribuir els espais a l’hora de treballar. Els diferents tipus d’agrupament vénen definits pels criteris que s’utilitzen a l’hora de fer-los. És important compaginar el treball en grup gran (aula) amb el treball individual, per parelles i en grup petit, en funció del tipus d’activitat d’aprenentatge.

L’activitat individual, en grup gran o en grup petit, i les agrupacions per edats homogènies o mixtes ofereixen avantatges i inconvenients que cal sospesar per escollir, en cada moment, la que més s’ajusta als objectius proposats. L’activitat en grup petit facilita la tasca de l’educador, ja que permet observar i escoltar més acuradament els infants, i també intervenir de manera individualitzada per oferir l’ajut necessari per progressar en l’activitat. A mesura que els infants es van fent grans, es poden incorporar més activitats en grup gran.