Agrupaments flexibles

Els agrupaments flexibles és una estratègia curricular i organitzativa que té com a objectiu principal atendre els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat amb la finalitat d’afavorir tant els seus interessos com el seu aprenentatge. Habitualment parteixen en un punt inicial d’agrupaments heterogenis però que per a fer alguna activitat determinada o en alguna matèria específica es divideixen en grups homogenis definits segons les capacitats i les necessitats de l’alumnat.