Altes Capacitats Intel·lectuals (ACI)

Els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals (ACI) són aquells que presenten unes capacitats cognitives més elevades de l’habitual, en relació a la seva franja d’edat. Es poden trobar en nens i adolescents de tots els grups culturals, en tots els nivells socials i en tots els àmbits de l’activitat humana. Representen entre un 4% – 6% de la població escolar. Podem distingir tres perfils diferenciats dins dels alumnes amb altes capacitats:

  • Superdotació: es percep com un perfil complex on tots els recursos intel·lectuals presenten un nivell elevat de raonament lògic i de creativitat, bona gestió de la memòria i de la captació de la informació (gestió perceptual). Aquests elements es manifesten en un bon raonament verbal, raonament matemàtic i aptitud espacial.
  • Talent: L’alta capacitat es mostra en un àmbit específic, presentant una aptitud elevada en un àmbit o tipus d’informació o de processament: talent verbal, matemàtic, lògic, creatiu, acadèmic, artístic-figuratiu, social i motriu. En altres àrees poden presentar nivells normals i, fins i tot, baixos.

El diagnòstic en edats primerenques és delicat, degut a que en algunes ocasions els infants poden presentar una major capacitat intel·lectual degut a la precocitat. En aquest cas el potencial s’atribueix a causes evolutives i s’espera minvar a mesura que els infants van creixent.