Alumnat nouvingut

Es considera alumne/a nouvingut aquell noi o noia que s’ha incorporat en els darrers 24 mesos a la societat i a l’escola en la comunitat de Catalunya. El centre ha de donar una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i els processos de socialització d’aquest alumnat, i establir els criteris metodològics i els materials curriculars que facilitin la integració a les aules ordinàries des del primer moment.