Aula oberta

Les aules obertes es mouen dins un marc teòric que pren com a referència el currículum de continguts de l’ESO, amb les adaptacions curriculars pertinents. És una mesura per atendre la diversitat de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, que per motius diversos no pot seguir el ritme del curs a l’Aula Ordinària, en especial pel que fa a les àrees instrumentals. Aquesta situació provoca conflictes a l’aula, i els alumnes presenten un baix rendiment acadèmic, absentisme, baix nivell d’autoestima i, en general, una elevada desmotivació per l’activitat escolar. Es basen en una metodologia participativa i manipulativa, en una pràctica global i interdisciplinari a partir del treball en projectes per tal de consolidar l’aprenentatge de l’alumnat.