Comunitat educativa

La comunitat educativa està formada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i socials, i les associacions que els representen, així com l’associacionisme  educatiu, les entitats esportives escolars i les entitats de lleure.