Currículum

El currículum és la concreció de les línies generals d’un procés educatiu que pren en consideració els destinataris, els objectius cognitius, els continguts culturals, l’organització de les activitats educatives, els mètodes d’aprenentatge i les tècniques d’avaluació.

A l’hora de reflexionar sobre el currículum, cal parar esment no tant a allò que s’ensenya, sinó a com s’ensenya i com s’aprèn, com transcorre el dia a dia al centre i quins elements organitzatius són els que realment estan assumits, les disfuncions que es creen, els buits i els valors de convivència que realment imperen en el context. Convé, doncs, diferenciar entre el currículum explícit i el currículum ocult:

  • El currículum explícit està expressat en el disseny curricular i està previst al programa. Implica tasques i objectius a aconseguir sent, per tant, intencional i sol coincidir amb els programes oficials.
  • El currículum ocult també denominat latent o implícit, no està escrit i esta format per tots aquells coneixements i valors que s’imparteixen a l’escola de manera no explícita i dels quals no es responsabilitza.