Disrupció

Veure també Comportament disruptiu

Comportament que crea tensions vers als altres.