Diversificació curricular

Es tracta d’una mesura extraordinària que s’aplica quan les mesures ordinàries i de suport educatiu resulten insuficients per a determinats alumnes i que, per les seves característiques i circumstàncies, precisen ajudes de caràcter més específic. La Diversificació curricular es una forma excepcional i diferent de cursar el segon cicle de l’Educació Secundaria Obligatòria. Aquests programes van adreçats a alumnes de 3r i 4rt d’ESO amb dificultats generalitzades d’aprenentatge que tenen poques possibilitats de superar l’ESO seguint el currículum ordinari i te per finalitat que aquests joves, mitjançant una metodologia i uns continguts adaptats aconsegueixin els objectius generales de l’etapa i obtinguin el Graduat en Educació Secundaria.