Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)

Els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) són serveis educatius de la Generalitat de Catalunya de composició multidisciplinària que, en un àmbit territorial definit, donen suport psicopedagògic als centres docents. La seva intervenció, que requereix actuació directa en els centres, s’adreça als òrgans directius i de coordinació dels centres, al professorat, a l’alumnat i a les famílies, per tal de col·laborar a oferir la resposta educativa més adequada, especialment per als alumnes amb necessitats educatives especials i per als que presenten més dificultats en el procés d’aprenentatge. (Decret 155/1994, de 28 de juny, DOGC).