Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA)

Els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) són equips formats per professionals dels àmbits de la psicologia, la pedagogia, l’assistència social i l’educació social, que atenen els casos en situació de desemparament o en risc d’estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades a cada cas:  atenció a la pròpia família, acolliment simple en família, acolliment simple en institució residencial o d’acolliment preadoptiu, i el seu seguiment.