Escolaritat compartida

L’escolaritat compartida té per finalitat prestar atenció educativa a alumnat amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social. Complementa la que ofereixen els centres educatius a l’alumnat d’ESO que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació. L’objectiu d’aquests programes és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia que motivi els i les alumnes, retornant-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal, reforçant els seus aprenentatges i evitant l’abandonament escolar. Aquests programes, que es desenvolupen en unitats d’escolarització compartida (UEC), tenen una organització on els continguts propis de l’etapa es treballen en relació amb activitats de tipus pràctic vinculades amb diferents oficis.

L’escolaritat compartida també pot ser una modalitat d’escolarització entre un centre ordinari i un centre d’educació especial. D’acord amb la Resolució ENS/226/2011, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2011-2012, els alumnes que s’escolaritzin de manera compartida entre un centre ordinari i un centre d’educació especial es matricularan al centre en el qual s’estiguin més temps, segons la resolució de la direcció dels serveis territorials o de l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquest centre tindrà la custòdia de la documentació acadèmica corresponent.