Estratègia multinivell

Les activitats multinivell ofereixen la presentació d’una programació oberta i flexible amb múltiples opcions de treball per a l’alumnat. A partir de la tria de les idees clau de cadascuna de les unitats didàctiques es dissenyen diferents formes de presentació i de desenvolupament de les activitats. Proposa activitats i materials que responen a diferents nivells competencials. Permeten diferents nivells de participació i de resolució, i diferents opcions d’avaluació del progrés de l’alumnat.

Tal i com establia Collicot (2000), la proposta de treball multinivell s’organitza responent les següents fases de planificació:

  • 1a fase: Determinació dels continguts subjacents on el professor de la matèria decideix el que és més important de tot allò que es proposa que aprenguin els alumnes i que, considerant-ho com a l’eix fonamental de la seva intervenció, ho formuli com a fita d’aprenentatge per a tot l’alumnat.
  • 2a fase: Determinació de les propostes o canals de presentació dels continguts a l’alumnat. El professor prepara diferents formes de presentar la informació de manera que tots els alumnes tinguin accés a la informació.
  •  3a fase: Determinació dels mètodes de pràctica de l’alumnat. El professor prepara diferents opcions de treball a l’aula per a l’alumnat de manera que tots poden participar, ni que sigui parcialment en algunes activitats, i tinguin oportunitats de treballar a l’aula per aprendre els continguts determinats en la 1a fase.
  • 4a fase: Determinació dels mètodes d’avaluació de l’alumnat. Tots els alumnes han de poder mostrar els seus progressos a través d’un o altre tipus d’activitats que serviran de referents per efectuar l’avaluació.
  • 5a fase: Determinació de les evidències d’evolució i el progrés de l’alumnat.
  • 6a fase: Revisió de la coherència del conjunt de la programació plantejada per donar resposta a la totalitat de l’alumnat, inclòs l’alumnat amb més dificultats.
  • 7a fase: Atenent als resultats anteriors, reformulació del disseny de la programació multinivell plantejada des de la primera fase. Determinació de millores.

Referències:

Collicot, J. (2000). Posar en pràctica l’ensenyament multinivell: estratègies per als mestres. Suports: Revista catalana d’educació especial i atenció a la diversitat, 4(1). 87-99. Recuperat de: http://www.raco.cat/index.php/Suports/article/view/102003/141934

Recursos:

Audiovisual: Rolplaying d’una situació d’assessorament a una professora per treballar amb l’estratègia multinivell