Gestió d’aula

És una manera d’anomenar el procés que el professorat ha de seguir per organitzar els estudiants, lloc, temps, i materials, donant rellevància a l’ensenyament de comportaments i actituds responsables a l’aula. L’objectiu és clar: crear un clima adequat de relacions positives a l’aula perquè l’aprenentatge es pugui donar de forma eficaç.