Necessitats Educatives Especials (NEE)

Segons l’article 81 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, coneguda com la Llei catalana d’educació i també com la LEC, s’entén per alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE): a) Els i les alumnes que tenen necessitats educatives especials són els que estan afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus; b) Els i les alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació tardana al sistema educatiu o derivades de situacions socioeconòmiques especialment desfavorides.