Normativa d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)

Veure també Reglament de Règim Intern

Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament d’acord amb el que s’estableix al Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. Les NOFC han de contenir elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre, han de regular aspectes relacionats amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre, han de concretar les normes de convivència del centre i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, i la definició de les faltes lleus dels alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores.

A més, els projectes i programes d’innovació que el centre desenvolupa, entesos com a motors de canvi i de millora de la qualitat, han de quedar recollits en les normes d’organització i funcionament i, específicament, les concrecions organitzatives i els processos que es duran a terme per possibilitar l’aplicació, la implementació, el seguiment i l’avaluació corresponent. El director o directora del centre impulsa l’elaboració de les NOFC, amb la participació del claustre, i de les successives adequacions d’acord amb les necessitats del projecte educatiu del centre, les aprova –prèvia consulta preceptiva al consell escolar– i vetlla perquè s’apliquin.