Pla d’Acció Tutorial (PAT)

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) del centre concreta els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutorial i els procediments de seguiment i d’avaluació, i ha d’esdevenir el referent per a la coordinació del professorat i per al desenvolupament de l’acció educativa. Com qualsevol altre programació del centre, el PAT ha d’estar seqüenciat temporalment al llarg de l’etapa, del cicle i del curs acadèmic per tal que hi hagi coherència. Els àmbits d’intervenció són: l’alumnat (individualment) i el grup classe, les famílies, i el professorat.