Pla Estratègic

El Pla Estratègic és un pla que recull de manera sistematitzada els objectius a mitjà termini d’un centre educatiu, les estratègies i polítiques previstes per assolir-los, i els sistemes i instruments d’avaluació corresponents.  El pla estratègic de centre és una eina de gestió útil per fer realitat a mitjà termini un projecte educatiu o un pla de millora.

Un pla estratègic recorda el procés que els mestres o el professorat segueix quan ha de realitzar la feina amb un grup d’alumnes. En primer lloc es requereix informació per determinar els coneixements i actituds dels alumnes. Després es planteja una fita en funció de la informació anterior i dels objectius curriculars. A continuació, es pensa en estratègies a desenvolupar perquè els alumnes assoleixin les fites preestablertes així com els recursos que es necessitaran. Es fan activitats que concreten les estratègies previstes, s’aplica una avaluació continua per determinar en quina mesura s’avança, què funciona i què no, quins són els dèficits; i amb tota aquesta informació es replantegen les activitats. El cicle es repeteix fins a final de curs o període establert. En aquest sentit, el circuit del cicle d’un pla estratègic té molts punts en comú amb la planificació de les activitats a l’aula.