Pla Individualitzat (PI)

El Pla Individualitzat (PI) és una  eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a  l’alumnat  que presenta necessitats educatives específiques o que es troba en situacions singulars i complexes, perquè puguin aprendre i participar en la vida del centre educatiu.