Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document on s’expliquen la identitat del centre i els seus objectius. També serveix per orientar l’activitat educativa del centre i ha d’impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn. Entre altres qüestions, el PEC ha d’incloure els criteris, prioritats i plantejaments educatius i metodològics, és a dir, què i de quina manera s’ensenyarà als alumnes. També ha d’explicar com s’avaluarà el progrés dels alumnes. El PEC s’elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn on és situat el centre i les necessitats educatives dels alumnes. L’aprova el consell escolar.