Psicomotricitat

La psicomotricitat és el conjunt “d’interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensori motrius en la capacitat de ser i de expressar-se en un context psicosocial”, segons la definició consensuada per les associacions espanyoles de Psicomotricitat o Psicomotricistes. La psicomotricitat ocupa un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de la personalitat. Partint d’aquesta concepció es desenvolupen diferents formes d’intervenció psicomotriu que troben la seva aplicació, qualsevol que sigui la seva edat, en els àmbits preventiu, educatiu, reeducatiu i terapèutic. En l’àmbit educatiu la psicomotricitat, implica aspectes socioafectius, motrius, psicomotrius i intel·lectuals, ja que es preocupa del progrés global de l’infant a partir de les seves vivències corporals que li faciliten el desenvolupament de les capacitats de percepció, comunicació i expressió mitjançant la interacció activa del seu cos amb el medi que l’envolta.