Quocient Intel·lectual (QI)

El  quocient intel·lectual (QI), en anglès Intelligence Quotient (IQ), és un valor que resulta de la realització d’un test estandarditzat per a mesurar les habilitats cognitives i la capacitat intel·lectual d’una persona (la intel·ligència) en relació al seu grup d’edat. El QI es mesura en una escala que va de 45 a 155, on el valor de 100 és la mitjana d’un grup de la mateixa edat. Si el QI es major a 100 determina que es situa per sobre de la mitjana del seu grup d’edat. Si el QI es menor a 100 determina que es situa per sota de la mitjana del seu grup d’edat.