Reglament de Règim Intern (RRI)

Veure també Normativa i Organització de Centre

El Reglament de Règim Intern (RRI) és un document per regular la vida interna del centre així com establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa. El RRI recull, en el marc del Projecte Educatiu (PEC) i Projecte Curricular (PCC), els aspectes relatius al funcionament intern del Centre en allò no específicament previst a l’ordenament normatiu general.