Treball col·laboratiu

Veure també Treball cooperatiu

Dur a terme treballs en grup és un mètode educatiu àmpliament utilitzat pels docents de moltes àrees. Existeixen bàsicament dues formes de realitzar-los: de manera col·laborativa (col·laborant) i de manera cooperativa (cooperant).

El treball col·laboratiu requereix d’una tasca mútua en la qual els aprenents treballen junts per produir alguna cosa que mai podrien haver produït sols, treballen en grups desenvolupant rols que es relacionen, complementen i diferencien en la consecució d’un objectiu comú. En termes d’aprenentatge aquesta modalitat respon a un enfoc sociocultural, en la que tots i cadascun dels participants del grup intervenen en totes i cadascuna de les parts de projecte o problema a resoldre, i en la que la responsabilitat recau en l’alumne. És  a dir, els alumnes son els que dissenyen l’estructura de les interaccions i mantenen el control sobre les diferents decisions que repercuteixen el en seu aprenentatge.