Treball cooperatiu

Veure també Treball col·laboratiu

Dur a terme treballs en grup és un mètode educatiu àmpliament utilitzat pels docents de moltes àrees. Existeixen bàsicament dues formes de realitzar-los: en forma col·laborativa (col·laborant) i de forma cooperativa (cooperant).

El treball cooperatiu és un terme genèric usat per referir-se a un grup de procediments d’ensenyament que parteixen de l’organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. En termes d’aprenentatge aquesta modalitat respon a una visió Piagetiana del constructivisme, en la que cadascun dels integrants del grup té destinada una tasca específica dins el projecte o problema, realitzant en aquest cas un treball més individual, i en la que el professor és el responsable d’estructurar el procés. És  a dir, és el professor qui dissenya i manté quasi per complert el control de l’estructura de les interaccions i dels resultats que s’han d’obtenir.