Tutoria

La tutoria és un procés d’acompanyament acadèmic durant la formació dels estudiants i que s’orienta a la millora del seu rendiment acadèmic, a la consecució de les competències i objectius educatius, i al desenvolupament dels hàbits d’estudi i treball, a través dels processos d’orientació tutorial i la canalització del suport. Aquest acompanyament es concreta mitjançant l’atenció personalitzada a un estudiant o a un grup d’estudiants per part del professorat, que esta capacitat i designat com a tutor.