Unitat d’Adaptació Curricular (UAC)

Les Unitats d’Adaptació Curricular (UAC), són a tots els efectes un recurs més dels centres públics d’ensenyaments secundaris per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, i que precisen d’actuacions individualitzades.

Les UACs son grups reduïts, la ràtio dels quals ha de ser molt baixa, i on es contempla la possibilitat de fusionar àrees amb la finalitat d’oferir activitats d’ensenyament aprenentatge de tipus funcionals-globalitzadores, properes a l’experiència dels alumnes, amb predomini dels aspectes manipulatius o d’aplicació pràctica.

En aquests grups reduïts d’unitats d’adaptació curricular (UAC) s’imparteixen els continguts de manera adaptada, com a mínim, els corresponents a les àrees de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i ciències de la naturalesa o ciències socials. Estan a càrrec d’un nombre reduït de professors i han d’estar harmonitzades amb la resta de solucions que el centre hagi previst (desdoblaments, flexibilització de grups, treball en grup reduït en alguna àrea…).  Els alumnes que hi assisteixen poden incorporar-se al grup ordinari al que estan adscrits, per realitzar algunes activitats com pot ser la tutoria o alguna àrea. La finalitat de les UACs és permetre la promoció dels alumnes que les utilitzin.