Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC), són un recurs per tal de garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen educació secundària obligatòria. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha arribat a acords amb determinades entitats i corporacions locals per poder oferir aquestes activitats complementàries, considerant l’experiència i l’especialització en l’atenció a joves amb risc de marginació, amb trets d’inadaptació social, amb conductes agressives, pre-delictives o d’altres de naturalesa similar. L’escolarització en aquestes unitats comporta una escolarització compartida amb el centre docent en què l’alumne/a estigui matriculat, del qual continuarà dependent als efectes acadèmics i administratius.