ESCOLA D’ESTIU

Qui som?

La Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Barcelona i el Banc de Santander que té per objectius contribuir al foment de la cultura emprenedora a la universitat, promoure i realitzar recerca en emprenedoria i creació d’empreses, i organitzar accions de difusió i seminaris especialitzats sobre el tema.

El conveni signat entre la Universitat de Barcelona i el Banc de Santander l’11 d’octubre de 2006 incloïa la col·laboració entre les dues entitats en diverses iniciatives, una de les quals era la posada en marxa de la Càtedra d’Emprenedoria. El febrer de 2007 el Consell de Govern n’aprovà formalment la creació i el mes de març en fou nomenat director el Dr. Jaume Valls, catedràtic del Dept. d’Economia i Organització d’Empreses de la Universitat de Barcelona.

Les relacions entre la universitat i l’empresa són, avui dia i de manera indiscutible, imprescindibles i necessàries. És reconegut de manera general que la universitat, més enllà de la funció docent i de recerca, ha d’implicar-se en el desenvolupament econòmic de l’entorn a través de la transferència de tecnologia i la col·laboració amb les empreses i els agents econòmics.

D’aquí neix el que es coneix com a universitat emprenedora i que en el segle XXI ha anat prenent una importància progressiva dins del sistema universitari. Aquest fet suposa reconèixer la importància que té, per a la societat, que la universitat doni suport a la creació d’empreses derivades dels resultats de la recerca de la pròpia universitat, impulsi i fomenti l’esperit emprenedor i innovador entre els membres de la comunitat universitària i, en general, promogui una cultura que afavoreixi les iniciatives empresarials i la innovació, tot creant noves assignatures, unitats de suport a la creació d’empreses, etc.

Les activitats dutes a terme per la Càtedra estan orientades a reforçar la dimensió acadèmica de la creació d’empreses i impulsar iniciatives de tot tipus que contribueixin al fet que l’alumnat interessat a emprendre tingui els coneixements i les aptituds necessàries per poder fer front a aquest procés. És per aquest motiu que totes les activitats es duen a terme de manera coordinada amb l’Àrea de Creació d’Empreses de la Fundació Bosch i Gimpera.

.