Inici       Qui Som       Històric       cau-ub@ub.edu      

 

RECUPERACIÓ D'UNA PART DE LA PAGA EXTRA 2012

Benvolgudes i benvolguts,

 

El passat 17 de febrer el Tribunal Suprem va dictar sentència en la que desestimava el recurs de cassació de la UB contra la sentència del TSJC en la que reconeixia el dret del PAS laboral de la UB ha percebre la part meritada de la paga extra de 2012.

Transcorregut el termini preceptiu de dos mesos sense que la UB hagi fet efectiva la sentència, el CAU va instar per escrit al gerent a complir-la. Malauradament ha passat més d’un mes sense que el gerent hagi anunciat la seva intenció de pagar, i ni tan sols de parlar del tema.

Vist el desinterès del gerent perquè el PAS laboral pugui recuperar almenys una altra part de la paga extra de 2012, i comprovat que les negociacions de la Mesa de la Funció Pública Catalana no avancen per donar compliment a la resolució del Parlament de Catalunya perquè les i els empleats públics recuperem les nostres pagues extres que ens deuen, el CAU demanarà aquesta setmana l’execució de la sentència.

Salvat error o omissió, els criteris i els imports a tenir en compte serien els següents: 

  • Període normal de meritació de la paga extra desembre 2012: de l’1 de gener al 31 de desembre (366 dies).
  • Període meritat paga extra desembre 2012 a partir de l’entrada en vigor del RD 20/2012 el 15 de juliol: de l’1 de gener al 14 de juliol (196 dies).
  • Percentatge del període meritat: 196/3,66 = 53,55 % de l’import descomptat en la nòmina de desembre de 2012 (REDUCCIÓ R.D. 20/2012).
  • Percentatge recuperat del descompte en la nòmina de desembre de 2012 en la nòmina d’abril de 2015 (RECUP. P. EXTRA 2012): 24,38 %.
  • Diferència entre l’import que la UB hauria d’abonar d’acord amb la sentència i l’import  que ja hem recuperat: 53,55 – 24,38 = 29,17 %.
  • L’import aproximat que hauríeu de percebre seria el 29,17 % de la quantitat que us van descomptar en la nòmina de desembre de 2012 en concepte de REDUCCIÓ R.D. 20/2012.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. Us anirem informant del desenvolupament dels esdeveniments. 

Salutacions cordials 

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU-UB) 

Barcelona, 24 de maig de 2016