Preinscripció i admissió

Important:

En fer la preinscripció al màster, l'estudiant haurà d'abonar 30,21 euros. La taxa de 30 euros ja no serà descomptada de l'import de la  matrícula, atès que és una taxa regulada pel decret de preus de la Generalitat  de Catalunya

DATES DE PREINSCRIPCIÓ 2017-2018

1er Periode - del 6 de Març al 11 de Juny

(Els admesos seran notificats a partir del 30 de Juny per email)

2n Periode - del 12 de Juny al 3 de Setember 

(Els admesos seran notificats a partir del 15 de Setember  per email)

Per ser admès en el Programa o en el Màster caldrà ser llicenciat en Psicologia, Filosofia, Lingüística, Traducció i Interpretació o Filologies. Excepcionalment, s'accepten persones amb altres llicenciatures. Els estudiants sense una formació adequada poden haver de cursar matèries d´anivellament (en aquest cas, el programa pot ser completat en dos anys).

Per més informació els interessats poden posar-se en contacte amb l'administració del Màster CCiL a ccil.master@gmail.com

Per tal de sol·licitar l’admissió en el programa de màster els estudiants han d’omplir un formulari de preinscripció: 

http://www.ub.edu/filosofia/queoferim/postgrau/ciencia_cognitiva_llenguatge.htm

Clicar a PREINSCRIPCIÓ/MATRÍCULA i anar abaix de tot per clicar a FORMULARI

Apart de la preinscripció on- line, els estudiants hauran de presentar la següent documentació:

DOCUMENTS REQUERITS

(a) un expedient acadèmic o llista completa dels cursos de grau que inclogui les qualificacions obtingudes (especificant la nota màxima que es pot obtenir en cada cas), ja sigui en català, castellà o anglès. NB: per a la matrícula final, es requereix una traducció oficial al castellà o català (quant l'original no estigui en castellà, català o anglès).

(b) un CV general en català, castellà o anglès.

(c) una carta explicativa dels interessos en la que s'exposen els motius del sol·licitant per cursar el Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge. S'ha d'especificar també a quina especialitat (Psicologia, Lingüística, Filosofia). 

d) els sol·licitants dels quals l'idioma natiu no sigui l'anglès i que tampoc hagin cursat els estudis en anglès, han d'acreditar el coneixement d'aquesta llengua. Si bé aquest coneixement es pot provar de diverses maneres, s'exigeix ​​però un nivell de competència equivalent almenys al B2.2 (upper end of B2 in the Common European Frame of Reference).

S'acceptaran també com a prova d'això, per exemple, els següents resultats d'exàmens o certificats:

IELTS: 6.5 (o almenys cap component sota de 6.0)
TOEFL: 550 (PBT), 99 (IBT)
British Council First Certificate
University of Cambridge First Certificate in English

TRAMESA DE DOCUMENTS

Per correu electrònic a ccil.master@gmail.com

 

Cal tenir en compte que la tramesa de documents només es refereix a la preinscripció. Aquells que hagin estat admesos hauran de presentar, en el moment de la matrícula, la documentació original per formalitzar la inscripció al Màster.