Comunicat sobre la Instrucció de la Gerència del 18 de setembre

Benvolgudes i benvolguts,

El dilluns 21 de setembre va entrar en vigor la nova Instrucció del Gerent per la qual s’enceta la fase 4 del Pla de la UB de Desescalada, que estableix que la modalitat presencial de prestació del servei és la forma ordinària de prestació de servei del PAS i la fa compatible amb la modalitat de treball a distància per a aquells llocs de treball en què, per la seva naturalesa, sigui factible.

Malauradament, tot i les reunions de negociació sobre el contingut de la Instrucció mantingudes pel Comitè d’Empresa del PASL, la Gerència i la Junta de PAS, hem detectat que, des de l’entrada en vigor de la instrucció, a diferents administracions, serveis i unitats s’està fent, sembla que de forma coordinada, una interpretació restrictiva del que indica la pròpia Instrucció.

Per exemple, s’informa que la modalitat de treball a distància no pot excedir el 50% de la jornada setmanal, contradient a la pròpia Instrucció i privant així, a la persona treballadora, de la flexibilització que promou la UB davant la situació actual.

En aquest punt, com a CEPASL entenem i demanem:

Una correcta i única interpretació del que s’ha establert per la modalitat de treball a distància sobre:

  • recomanació del 50% en còmput setmanal (p.ex.: 2 dies una setmana i 3 dies la següent)
  • ampliació fins el 80% en còmput setmanal pel personal que ho sol·liciti sempre amb autorització de la persona responsable del servei
  • recomanació del 100% en còmput setmanal per raons de prevenció de la salut per manca de condicions de l’espai de treball

Sobre la resta de la instrucció el posicionament del Comitè d’Empresa en la negociació ha estat el següent:

Treball presencial: 

El Comitè ha insistit en què el % de presencialitat ha de ser l’estrictament indispensable i, per tant, hem proposat l’establiment de torns estables en les diferents unitats, departaments i serveis per evitar encreuaments entre persones treballadores amb la finalitat d’evitar el risc de contagi i preservar la continuïtat del servei en el cas de que, malauradament, hi hagi un cas positiu de COVID-19.

Treball a distància: 

El Comitè ha manifestat que la situació actual de pandèmia habilita que les persones que estaven sota la modalitat de teletreball puguin continuar amb una jornada de treball a distància de fins  el 80% o 100% de la jornada.

Personal vulnerable: 

Hem insistit i, finalment, s’ha millorat el redactat del protocol establert per la persona vulnerable a la COVID-19. El personal que disposi d’informe desfavorable de l’OSSMA sobre la seva incorporació al treball presencial no ha de demanar cap nou informe i manté la seva situació actual.

Les persones que han demanat amb anterioritat l’informe a l’OSSMA no cal que el tornin a demanar.

Hem demanat la reducció d’1h per a les persones majors de 60 anys.

Marcatges i horaris

Hem demanat que figuri explícitament el dret a la desconnexió digital.

Hem clarificat com s’han de gestionar situacions que es poden donar, i hem demanat clarificació d’altres que hem plantejat. Les que hem clarificat han estat:

Persona amb fill positiu de COVID-19, és un contacte estret, ha de romandre en aïllament domiciliari, té la baixa?
Sí. En aquest cas, ha de tramitar la baixa al CAP.  

Persona amb fill que ha de romandre en aïllament domiciliari per un cas positiu de COVID-19, seria el cas que estaria afectat en aquest punt.
Entenem que la resposta és NO, fins que no es reguli a nivell estatal. El que té a disposició és el permís remunerat recuperable o l’activació del règim de teletreball. 

Com hem fet al llarg de les negociacions, tornem a demanar que la Gerència informi amb claredat als caps orgànics del contingut de la instrucció per evitar interpretacions restrictives de la mateixa, i que s’utilitzin criteris homogenis de seguretat i salut a l’hora de determinar les mesures de reorganització interna.

Com a Comitè apel·lem a les persones que tenen responsabilitat sobre el PAS Laboral perquè facin ús de la Instrucció com a mecanisme que garanteixi la seguretat dels equips, evitant la coincidència temporal de totes les persones que l’integren.

La recuperació de l’activitat ordinària no ens pot fer oblidar la necessitat de garantir, al màxim possible, la seguretat de les persones que formen part del PAS, i per relació, de tota la Comunitat UB. Entenem que la situació actual i prevista de la pandèmia no convida a fer una interpretació diferent.

Restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte al respecte i fer-nos arribar les vostres valoracions o incidències sobre el que considereu.

Aclariments i propostes sobre la instrucció de Gerència

Aclariments i propostes sobre la instrucció de Gerència

Consulteu el missatge enviat pel CEPASL arrel de l’aplicació de la intruccció de Gerència

Instrucció de la Gerència (18 de setembre)

Instrucció de la Gerència (18 de setembre)

Visites:10715