Lectura de la Tesi doctoral: “Efecte de les pràctiques agrícoles i el paisatge sobre la flora segetal dels secans mediterranis" “Effect of farming practices and lanscape on the segetal species of Mediterranean dry land arable fields”

Doctorand: Roser Rotchés Ribalta titulada

Data: divendres 24 de Juliol de 2015 a las 11 hores

Lloc: Aula Magna de la Facultat de Biologia de la Univer. de Barcelona.