Càlcul de la grandària de la mostra

Per què és importat un bon càlcul de la mida mostral?

Per tal de poder aplicar la metodologia de les 3Rs en recerca experimental amb animals, cal fer una bona estimació de la mida de la mostra i així poder assolir conclusions vàlides amb el mínim nombre d’animals necessari. Una de les tasques del CEEA és precisament vetllar per un ús adequat del nombre d’animals (Decret 214/1997, Capítol 9, Article 28a).

L'estimació del nombre d’animals necessaris per a donar resposta a una hipòtesi experimental és clau en la planificació de l’estudi. El nombre d’animals no pot ser ni superior ni inferior al necessari, ja que totes dues situacions comporten un ús inadequat del nombre d’animals. Una mostra formada per un gran nombre d’animals implica l’ús innecessari i injustificat d’animals d’experimentació, ja que amb un menor nombre seria suficient, a banda de la pèrdua d’altres recursos (temps i diners). Ara bé, una estimació a la baixa de la mida mostral (nombre insuficient d’animals per a poder detectar diferències significatives entre grups) pot portar a l’obtenció de conclusions errònies, com que no existeixen diferències entre grups quan en realitat, amb un nombre adequat d’animals si que apareixerien. Aquesta darrera aproximació comportaria un ús inapropiat dels animals d’experimentació.

 

Cal incloure aquesta informació al procediment?

Els models de Procediment contemplen punts específics on cal detallar aquest tipus d’informació. Concretament es pregunta:

- Quines mesures heu pres per assegurar-vos que s’utilitzarà el mínim nombre d’animals possible?

- Heu realitzat una anàlisi estadística per a determinar el nombre d’animals que cal utilitzar per a obtenir resultats científicament rellevants? Incloeu o indiqueu la referència. I si no és el cas, justifiqueu-ho.

 

Material de suport

En els següents enllaços es poden trobar pàgines webs explicatives del càlcul de mida mostral així com programari de lliure accés o fulls d’Excel adaptats directament per a fer aquest càlcul.

1. La “Oficina Evaluadora de Proyectos de la Universidad Miguel Hernández de Elche” inclou en el seu web una descripció amb exemples clars sobre el càlcul de mida mostral, així com la possibilitat de descarregar un full d’Excel que permet aquesta acció: http://oep.umh.es/calculo-del-tamano-muestral/

2. La Universitat de Granada ha desenvolupat un full d’Excel que permet el càlcul de la mida mostral i l’error de la mostra, entre d’altres:

www.ugr.es/~ecordon/master/docus/calculotamañomuestra.xls

3. Calculadora de mida mostral GRANMO desenvolupat en l’Institut de l’Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM):

 http://www.imim.es/ofertadeserveis/software-public/granmo/

Enllaços relacionats: