Legislació espanyola

El Real Decreto 1386/2018, de 19 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

L'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s’estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d’experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

El Reial Decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

La Llei 6/2013, d’11 de juny, de modificació de la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.

La Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici. («BOE» 268, de 8-11-2007.)