Obtenció de sang

La sang s’extrau dels animals per a una gran varietat de propòsits. Es pot extreure de venes, artèries o directament del cor. Les tècniques per a la seva obtenció impliquen subjectar o immobilitzar, manipular i en alguns casos sedar o anestesiar als animals. Fer-ho de forma incorrecta pot suposar situacions d’estres elevat que poden invalidar els resultats.

 

Volums de l'ordre de 0,1 ml (2-4 gotes)

 • Subjectar o immobilitzar correctament, amb fermesa però sense oprimir.
 • Normalment no cal anestesia general. Considerar l’aplicació de pomades anestèsiques tòpiques.
 • Netejar i desinfectar la zona de la punció. Rasurar la zona si cal.
 • Fer servir agulla o llanceta estèril. No es recomana l’ús d’un full de bisturí.
 • Un cop recollida la sang, cal pressionar el lloc de la punció durant 30 segons per a aturar el sagnat.
 • Cal supervisar a l’animal durant els 30 minuts posteriors per a controlar possibles efectes adversos (hemorràgies, hematomes, trombosis i flebitis). Si cal avisar al veterinari.

 

Volums més grans de 0,1 ml

 • En animals sans el volum màxim d’extracció recomanable és del 10 % del volum de sang circulant, que pot estimar-se en 50-70 ml/kg de pes corporal. Aquest volum pot repetir-se després de 3-4 setmanes.
 • En el cas d’extraccions repetides cal tenir en compte el volum de sang a extreure en cada punció, la freqüència de les extraccions i el període de temps entre extraccions. De manera orientativa es pot extreure un màxim de l'1 % del volum de sang circulant cada 24 hores (0,6 ml/kg/dia). Quan la freqüència d’extracció és elevada, cal considerar la conveniència d’utilitzar una agulla de papallona o una cànula percutània convenientment fixada.
 • Es pot practicar immobilitzant a l’animal o anestesiant-lo. Es recomana anestèsia gasosa. De cara a la punció funcionen bé les cremes anestèsiques aplicades 30-60 minuts abans.
 • Cal rasurar i desinfectar la zona de la punxada per a evitar infeccions, contaminacions de la mostra i ajudar a la visualització de la vena.
 • Pel que fa a la grandària de les agulles varia entre 15-50 mm de longitud i 14-26G de diàmetre. Cal fer servir la de calibre més gran possible per a assegurar una extracció ràpida sense col·lapsar la vena, just una mica inferior al diàmetre de la vena.
 • Cal escollir el lloc adient (vegeu taula). Un cop feta l’extracció cal pressionar el lloc de l’extracció durant 30-60 segons.
 • Observar durant 30 segons per a detectar hemorràgies. Després supervisar a l’animal durant els 30 minuts posteriors per a controlar possibles efectes adversos. Si fos necessari cal avisar al veterinari.
 • Alternar el lloc de la punxada, en el supòsit d’extraccions successives.

 

Volums de sang circulant i llocs per a venipunció en diferents espècies

Taula de mètodes d'obtenció de sang

 

Dessagnament
És un procediment molt ràpid que permet obtenir el màxim de sang possible d’un animal. Els mètodes més emprats són la decapitació i l’extracció a partir de l’aorta o del cor.

 • Decapitació
  • Mètode simple i ràpid que es realitza amb guillotina o tisores en animals petits.
  • Es recomana que es realitzi amb l’animal sedat o anestesiat. Es pot fer directament quan els fàrmacs anestèsics puguin interferir.
  • No es pot fer mai en presència dels congèneres de l’animal.
  • No permet obtenir sang en condicions estèrils.
  • Desagradable per l'operador.
 • Del cor
  • Es realitzarà sempre amb animal anestesiat i sense recuperació; es a dir, un cop obtingut al màxim volum de sang possible es procedirà a l’eutanàsia i posterior confirmació de la mort dels animals.
  • S’acostuma a accedir per sota de l’estèrnum, per darrere de l’apòfisi xifoides, en direcció caudo-cranial, buscant el ventricle esquerre.
  • Les agulles han de tenir la longitud suficient per a arribar al cor i un diàmetre entre 23-21 G. Conforme s’avança amb l’agulla, es recomana exercir una petita pressió negativa en la xeringa.

 

Es pot trobar més informació i vídeos relacionats amb aquest àmbit a https://www.nc3rs.org.uk/3rs-resources