Òrgan Habilitat (OH-CEEA-UB)

Com a òrgan habilitat el OH-CEEA-UB, pot avaluar projectes amb tots els seus procediments, siguin o no duts a terme en les Unitats d'Experimentació Animal de la Universitat de Barcelona. Si no són duts a terme en aquestes Unitats, llavors caldrà adjuntar l'informe favorable del CEEA competent del procediment concret.