Certificat digital T- CAT P (de programari)

Què és el T-CAT P?
Qui pot obtenir el T-CAT P?
Com puc obtenir el T-CAT P a la UB?
Com descarrego i instal·lo el T-CAT P?
Què és la revocació del T-CAT P?
Com puc comprovar la validesa del meu certificat digital T-CAT P?
Quina validesa legal té la signatura electrònica feta amb el certificat digital T-CAT P?
Com puc validar un document PDF signat amb un certificat digital?
Què faig si no puc recuperar el meu T-CAT P?
Què és l’Entitat de Registre de Certificació Digital de la UB?

 

Què és el T-CAT P?

El T-CAT P és un certificat personal d’identificació i signatura avançada reconegut, que identifica, a més de la persona que el posseeix, la seva organització subscriptora. L’expedeix el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

Està destinat als empleats públics dels ens del sector públic català regits per l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

El seu ús principal és la identificació i autenticació per dur a terme tràmits telemàtics (a escala estatal, autonòmica i local) amb plenes garanties jurídiques i tècniques. Permet signar correus, documents electrònics i formularis web.

Es lliura en format de programari, de manera que es pot instal·lar en diferents suports: ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. El T-CAT, que la Universitat de Barcelona ja no emet, es gravava, en canvi, al xip del carnet de la UB.

Té una vigència de quatre anys des que es lliura.


Qui pot obtenir el T-CAT P?

A la Universitat de Barcelona, l’emissió del T-CAT P es reserva als òrgans de govern i membres del PDI i del PAS (en actiu) que ocupen càrrecs que, per raó de les seves funcions, han de fer tràmits telemàtics i signar digitalment documents en nom de la Universitat de Barcelona, amb plenes garanties jurídiques i tècniques.

La resta de membres de la comunitat universitària que necessitin un certificat digital reconegut i vàlid, poden sol·licitar l’idCAT.


Com puc obtenir el T-CAT P a la UB?

Si necessites una emissió o renovació del certificat digital T-CAT P, l’has de demanar a la unitat d’Administració Electrònica i Identificació Corporativa i seguir el procediment establert.

La sol·licitud del T-CAT P s’ha de demanar per correu electrònic i hi has d’indicar:

  • el càrrec a la UB
  • alguns dels tràmits que has de fer amb el T-CAT P
  • el document d’identitat (DNI, passaport o NIE) vigent, escanejat

El T-CAT P es lliura en format de programari, telemàticament, a l’adreça electrònica institucional del sol·licitant (titular). El termini de lliurament del T-CAT P és de setanta-dues hores a partir de l’acceptació de la sol·licitud.


Com descarrego i instal·lo el T-CAT P?

Per descarregar-te i instal·lar-te el T-CAT P, pots consultar el manual d’usuari.


Què és la revocació del T-CAT P?

La revocació suposa que el certificat digital deixa de ser vàlid. S’ha de demanar per correu electrònic.


Com puc comprovar la validesa del meu certificat digital T-CAT P?

Per comprovar la validesa del teu certificat digital, consulta la informació de suport del Consorci AOC.


Quina validesa legal té la signatura electrònica feta amb el certificat digital T-CAT P?

El certificat digital T-CAT P de la Universitat de Barcelona compleix tots els requisits que demana la signatura electrònica reconeguda. De fet, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, l’equipara amb la manuscrita: «La signatura electrònica reconeguda té, respecte de les dades consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en paper.»


Com puc validar un document PDF signat amb un certificat digital?

Per comprovar la validesa d’un document PDF signat, pots accedir a l’aplicació de validació de signatures del Consorci AOC. Aquest validador comprova la validesa de la signatura en un document PDF signat (amb un certificat reconegut pel validador) i mostra el resum de les dades verificades.


Què faig si no puc recuperar el meu T-CAT P?

Davant de pèrdua, robatori o mal funcionament del T-CAT P, sol·licita’n la revocació per correu electrònic.


Què és l’Entitat de Registre de Certificació Digital de la UB?

La Universitat de Barcelona és una entitat de registre de certificació digital T-CAT P, autoritzada pel Consorci AOC, d’acord amb el conveni signat amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i l’Agència Catalana de Certificació (autoritat de certificació que dona validesa als certificats digitals emesos per la Universitat de Barcelona).

La UB, com a entitat de registre T-CAT P, té delegades certes funcions adreçades a millorar i agilitzar el servei de certificació digital.

  • Emissió: sol·licitar i emetre certificats digitals T-CAT P.
  • Suspensió: invalidar temporalment certificats T-CAT P, durant un període màxim de cent vint dies.
  • Habilitació: habilitar certificat T-CAT P prèviament suspesos.
  • Revocació: invalidar definitivament certificats T-CAT P.


  • © Universitat de Barcelona. Certificat digital
  • Contacte