Altres roques

ROQUES SILÍCIES (SÍLEX O CHERT)

 

 

ROQUES ORGÀNIQUES (CARBÓ)

El carbó és una roca sedimentària d’origen orgànic formada per l’acumulació de restes vegetals que han patit diverses transformacions (pressió, temperatura) al llarg de la seva historia geològica (temps), aquest procés  s’anomena carbonitització. El grau de transformació associat al procés és el que es coneix com rang i va des torba, lignit, hulla fins l’antracita. En el carbó es diferencia una fracció orgànica (macerals) i una inorgànica (minerals). Des d’un punt de vista químic el carbí conté carboni  i altres elements com sofre, nitrogen, hidrogen i oxigen.

 

El carbó és un combustible fòssil, classificable dins dels recursos no renovables.

 

ROQUES VOLCANOCLÀSTIQUES