Cicle de les roquesLes roques es transformen en d'altres tipus de roques mitjançant processos naturals que poden durar milions d'anys. Totes aquestes transformacions es relacionen entre elles en l'anomenat cicle de les roques.
 
La formació de les roques sedimentàries està controlada per processos exògens. En canvi, els processos endògens controlen la formació de les roques ígnies i metamòrfiques.
 
Les roques ígnies es formen pel refredament i consolidació d'un magma a l'interior o a la superfície de la Terra. La fosa que constitueix aquest magma prové de la fusió de roques preexistents (ígnies, sedimentàries i metamòrfiques).
 
Les roques sedimentàries poden tenir diferents origens. Algunes d'elles són el resultat de l'acumulació i posterior litificació de material sòlid fragmentari (fragments de roca procedents de la meteorització, erosió, transport i deposició de roques preexistents, i components orgànics). En canvi d'altres es formen per la precipitació de minerals.Tots aquests processos es donen a la superfície (o molt a prop) de la Terra.
 
Les roques metamòrfiques provenen de la transformació, en estat sòlid, de qualsevol tipus de roca (ígnia,sedimentària, metamòrfica) a l'interior de la Terra per causa de la variació de la temperatura (T) i la pressió (P).