Components de les roques

Els principals components de les roques són els minerals. En general, els minerals es presenten en forma de cristalls. Ara , a les roques sedimentàries, els minerals formen part de fragments de roques, grans, fòssils i/o ciment. Altres components de les roques són components orgànics, porositat, vesícules, vidre i fluïds. La presència o absència d'alguns d'aquests depèn del tipus de roca.
Les característiques pròpies dels components i de la seva organització en l’espai donen lloc a les textures de les roques.
 

COMPONENTS ROQUES ÍGNIES

Cristalls Vesícules Vidre
Sòlid natural homogeni, amb composició 
química definida i estructura ordenada
Cavitat en les roques volcàniques formada per la
pèrdua de gas durant el refredament del magma
Material sòlid amorf sense estructura cristal·lina,
propi de les roques volcàniques

COMPONENTS ROQUES SEDIMENTÀRIES

Cristalls Clastos

Sòlid natural homogeni, amb composició química 
definida  i estructura ordenada

Detritus procedents de l'esmicolament  de roques preexistents, de mides variables, que posen ser constituïts per monominerals o fragments de roca de mida petita
Porositat Fòssils
Volum ocupat pels intersticis presents en
una roca o sòl
Evidències de restes de vida del passat que s'han preservat en la roca
Ciment Components orgànics Fluids
Matèria mineral que ha precipitat químicament
dins d'una porositat preexistent
Constituents sòlids procedents de la transformació
de matèria orgànica
Constituent de les roques que es troba en estat
líquid o gasós, com són l'aigua i el petroli

COMPONENTS ROQUES METAMÒRFIQUES

Cristalls
 
Sòlid natural homogeni, amb composició química definida i estructura ordenada