Glossari

 

 

 

Cimentmatèria mineral que ha precipitat químicament dins d’una porositat preexistent.

Clastconstituent individual, gra o fragment de roca procedent de l’erosió de roques preexistent.

Contingut modal: estimació quantitativa, en la qual es mesura el percentatge (%) de components d’una roca en funció de l’àrea que ocupa en relació al total.

Components de la roca: són els elements constituents de les roca. Ho són: cristalls, vidre, vesícules, grans, fragments de roca, porositat, fòssils, ciment, components orgànics i fluids.

Components orgànics: són aquells constituents de les roques d’origen orgànic com són les fulles, el petroli, .....

Con volcànicelevació del terreny formada a partir dels materials emesos per un volcà.

Cràterdepressió, generalment en forma d’embut, situada en el punt d’emissió d’un volcà.

Cratósector extens de l’escorça continental que s’ha mantingut relativament estable, sense gaire deformació, des del Precambrià fins a l’actualitat.

Cristall: sòlid natural homogeni, amb composició química definida i estructura ordenada constituent de les roques.

Cristal·linitaten les roques ígnies és la proporció relativa entre la matèria cristal·lina i vítria en una mateixa (holocristal·lina, hipocristal·lina i holohialina).

Emplaçament1) procés a partir del qual un magma es desplaça fins a la seva solidificació. 2) lloc on el magma se situa on cop solidificat.

Endogen: terme relatiu al conjunt de processos que esdevenen a l’interior de la Terra.

Escorçacapa sòlida i més externa de la Terra que es troba per sobre del mantell.

Exogen: terme relatiu al conjunt de processos que esdevenen a la superfície de la Terra o propera a ella.

Fenocristallcristall més gran que la matriu que l’envolta degut al seu previ procés de creixement.

Filóesquerda de morfologia tabular reomplerta per minerals.

Fluid: constituent de les roques que es troba en estat líquid o gasós com són l’aigua, el petroli, l’anhídrid carbònic, entre d’altres.

Fòssilqualsevol resta d’organisme o d’activitat orgànica que estigui continguda en el registre geològic.

Fragment de rocacomponent detrític de les roques sedimentàries.

Fusió: procés de transformació d’una fase sòlida a una de líquida.

Graqualsevol de les partícules que constitueixen els sediments o les roques.

Granularitatterme que fa referència a les dimensions dels grans que constitueixen la roca pel que fa a la mida absoluta i també, a la distribució de les diferents mides dels grans dintre de la roca.

Grau de consolidacióprocés de transformació d’un magma en una roca sòlida com a conseqüència del refredament.

Intrusió magmàticaemplaçament d’un magma l’interior de l’escorça.

Lapil·litipus de material volcànic constituït per piroclastos de mides compreses entre 2 i 30 mm.

Lava: material magmàtic emès a la superfície terrestre en estat fos.

Litificació: procés de transformació d’un sediment a una roca.

Magma: fase fosa de composició principalment silicatada que conté, a més, gasos dissolts, minerals i/o fragments de roca.

Mantellcapa sòlida de la Terra que es troba entre l’escorça i el nucli.

Matriupart de la roca formada per un conjunt de grans o vidre en la que destaquen cristalls de dimensions superiors.

Mineral: sòlid natural homogeni, amb composició química definida i estructura cristal·lina determinada.

Piroclastmaterial fragmentari d’origen magmàtic de dimensions variables que es expulsat per un volcà.

Porositatvolum ocupat pels intersticis presents en una roca o sòl.

Roca: material sòlid d’origen natural format per un agregat de minerals.

Sediment: material sòlid fragmentari d’origen orgànic o inorgànic que s’acumula a la superfície de la Terra.

Textura: dit de les característiques pròpies dels components de les roques i de la seva organització en l’espai.

Textura ofíticaterme aplicat a les roques ígnies. Varietat de textura poiquilítica en la qual un cristall inclou, parcialment, cristalls elongats o tabulars orientats a l’atzar. Aquest terme s’aplica quan el cristall hoste és piroxè i l’inclòs és plagiòclasi.

Textura pegmatíticaterme aplicat a les roques ígnies que presenten textura granular de gra molt gruixut.

Textura poiquilítica: terme aplicat a les roques ígnies que presenten cristalls relativament grans que inclouen nombrosos cristalls més petits d’una o més espècies minerals.

Vesículacavitat present en les roques volcàniques formada per la pèrdua de gas en el magma durant el procés de consolidació.

Vidre: material sòlid amorf, sense estructura cristal·lina.

Xenòlitfragment d’una roca inclòs dintre d’una roca plutònica o volcànica.