Químiques

QUÈ SÓN?

Les roques evaporítiques són roques sedimentàries que es formen per precipitació química de les sals dissoltes en solucions concentrades (salmorres). El procés de concentració de les solucions generalment és conseqüència de l'evaporació en mars restringits o llacs salins.

Precipitació actual d'halita (NaCl) a la Mar Morta (Israel)

 

Les roques evaporítiques són roques sedimentàries que es formen per precipitació química de les sals dissoltes en solucions concentrades (salmorres). El procés de concentració de les solucions generalment és conseqüència de l'evaporació en mars restringits o llacs salins.

Precipitació actual d'halita (NaCl) a la Mar Morta (Israel)

 

COM SÓN?

 Aquestes roques es caracteritzen per presentar textura cristal·lina (els seus components petrogràfics principals són cristalls). Els diferents tipus de roques evaporítiques es classifiquen segons la seva composició mineral (i química); els grups d'evaporites principals són els sulfats i el clorurs, tot i que també hi ha carbonats evaporítícs, nitrats, borats, ...

 

Aquestes roques es caracteritzen per presentar textura cristal·lina (els seus components petrogràfics principals són cristalls). 

 

Els diferents tipus de roques evaporítiques es classifiquen segons la seva composició mineral (i química); els grups d'evaporites principals són els sulfats i el clorurs, tot i que també hi ha carbonats evaporítícsnitratsborats, ...