Classificació basada en el contingut en sílice

Les roques ígnies es poden classificar segons el contingut (en % en pes) de sílice (SiO2) present a la roca. El contingut en SiO2  permet classificar les roques ígnies en: àcides, intermètides, bàsiques i ultrabàsiques.

                                        Contingut en SiO2

Àcides                    superior al 66%

Intermèdies            entre el 52% i el 66%

Bàsiques                 entre el 45% i el 52%

Ultrabàsiques         inferior al 45%

 

Els termes bàsic i àcid aplicats a les roques ígnies només fan referència al contingut en SiO2, i no tenen res a veure amb el concepte de pH.