Classificació basada en el lloc de refredament

 
El refredament dels magmes que ha de donar lloc a la formació de les roques ígnies es pot donar tant a l’interior de la Terra com a la superfície. Són diversos els factors que determinen on es consolidarà i refredarà un magma, com la composició, el volum, la dinàmica terrestre, etc. Segons el lloc de refredament, les roques ígnies es classifiquen en: intrusives i extrusives.
 
Per reconèixer si una roca és intrusiva o extrusiva cal fixar-se en com són les relacions espacials entre la roca ígnia amb la roca encaixant, és a dir, com és el contacte entre ambdues roques.
Intrusives
Les roques intrusives són les que provenen del refredament d’un magma a l'interior de l’escorça o del mantell. La forma i la mida dels cossos intrusius és molt variable.
 
Són roques intrusives les roques plutòniques i les roques hipabissals (vegeu classificació "basada en l'emplaçament").
 
  
 
A l’interior de la Terra, el magma envaeix o penetra en la roca encaixant, be empenyent-la cap enfora o a través de plans de discontinuïtat (fractures, estratificació, ..). El contacte que hi ha entre ambdues roques s’anomena intrusiu.
 
 
Extrusives
Les roques extrusives són les que provenen del refredament d’un magma en superfície, ja sigui sota làmina d’aigua o d’aire. Poden presentar gran varietat de formes. Són roques extrusives, les roques volcàniques (vegeu classificació "basada en l'emplaçament").
 
  
 
El magma que arriba a la superfície es disposa per damunt d’un substrat.
El reconeixement de les roques extrusives recents no representa cap problema atenent als criteris descrits, en canvi, en roques antigues atès que poden tenir altres roques disposades al damunt, aleshores cal atendre a altres criteris com el tipus d’emplaçament (vegeu classificació "basada en l'emplaçament") o el tipus de roca (vegeu classificació "basada en la textura") per identificar-les.