Classificació basada en l'índex de color

L’índex de color és el percentatge en volum aproximat de minerals màfics que hi ha en la roca en relació a la totalitat de minerals. Es consideren minerals màfics o foscos, la mica negra, l’amfíbol, el piroxè i l’olivina. En contraposició als minerals màfics hi ha els minerals fèlsics o clars, que són el quars, els feldspats (plagiòclasi, ortosa, sanidina) i els feldspatoides.

L’índex de color permet classificar les roques ígnies en: leucocràtiques o fèlsiques, mesocràtiques, melanocràtiques o màfiques i ultramàfiques.

 

                                                              Volum (en percentatge) de minerals màfics

Leucocràtiques o fèlsiques             inferior al 35%

Mesocràtiques                                 entre el 35% i el 65%

Melanocràtiques o màfiques           entre el 65% i el 90%

Ultramàfiques                                  superior al 90%

 

Per fer una estimació visual de la proporció dels minerals màfics es pot utilitzar l'escala següent: