Classificació basada en la textura

La textura d’una roca ígnia descriu com són els components (cristalls, vidre, vesícules) que la constitueixen i quines són les relacions entre ells. Dóna informació indispensable per conèixer les condicions de formació, l’ordre de cristal·lització dels minerals i, eventualment, i la seva història posterior.

Per caracteritzar la textura d’una roca ígnia es tenen en compte quatre aspectes: la cristal·linitat, la granularitat, la forma i mida dels cristalls i les relacions mútues dels cristalls.

La identificació de les textures permet fer una classificació preliminar de les roques ígnies en: plutòniques, hipabissals i volcàniques (làviques i piroclàstiques).

 

Roques plutòniques

Les textures que presenten són pròpies de roques que han cristal·litzat molt lentament a partir d’intrusions magmàtiques. Les més comunes són:

Holocristal·lina    La totalitat de la roca està constituïda per cristalls.

Equigranular        Generalment els cristalls tenen mida similar, dins d’un mateix ordre de magnitud.

Inequigranular     Els cristalls tenen mida marcadament diferent.

Fanerítica             Tots els cristalls es veuen a ull nu.

Granular                Inclou els conceptes d’holocristal·lina, fanerítica i, en general, equigranular.

Dunita. Roca holocristal·lina, fanerítica, equigranular, granular de mida de gra mitjana (entre 1 i 5 mm). Granodiorita. Roca holocristal·lina, fanerítica, inequigranular amb megacristalls.

 

Roques hipabissals

Les textures que presenten són pròpies de roques que han cristal·litzat pròximes a la superfície, en dics o sills, amb una primera fase de refredament lent seguit d’una fase ràpida. Les més comunes són:

Holocristal·lina      La totalitat de la roca està constituïda per cristalls.

Hipocristal·lina      La roca està constituïda part per cristalls i part per vidre.

Inequigranular       Els cristalls tenen mides de grans diferents.

Afanítica                 Els cristalls no es veuen a ull nu.

Porfírica                 Presència de dues poblacions de cristalls: els de mida de gra grossa s’anomenen fenocristalls i els de  mida
                               més fina, matriu.

Pòrfir. Roca inequigranular amb textura porfírica. Els fenocristalls estan inclosos en una matru afanítica. Pòrfir. Roca inequigranular amb textura porfírica. Els fenocristalls són de mides molt variables i estan inclosos en una matru afanítica.

 

Roques volcàniques

Roques de tipus làvic

Les textures que presenten són pròpies de roques que han cristal·litzat en medi subaeri o subaqüàtic a partir de la lava refredada molt ràpidament. Les més comunes són:

Holocristal·lina      La totalitat de la roca està constituïda per cristalls.

Holohialina            La totalitat de la roca està constituïda per vidre.

Hipohialina            La roca està constituïda part per cristalls i part per vidre.

Inequigranular       Els cristalls tenen mides de grans diferents.

Afanítica                Els cristalls no es veuen a ull nu.

Porfírica                Presència de dues poblacions de cristalls: els de mida de gra grossa s’anomenen fenocristalls i els de  mida
                              més fina, matriu.

Afírica                   Inclou els conceptes d’afanítica i equigranular.

Basalt. Roca vesicular, inequigranular, amb textura porfírica amb fenocristalls i matriu afanítica. Obsidiana. Roca amb textura vítria.

Roques de tipus piroclàstic

Les textures que presenten s’han produït per processos volcànics, altament explosius, que produeixen fragments de roca, de vidre i/o minerals. Les més comunes són:

Piroclàstica     La roca està formada per fragments de roca, de vidre i/o minerals, de mides variables soldats.