Què són

Estrictament, una roca és un material d’origen natural, en estat sòlid i format essencialment per minerals. A la natura, les roques es classifiquen en tres grans grups: ígnies, sedimentàries i metamòrfiques.